Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Torbowo.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie torbowo.pl, prowadzony przez A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529726, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN w całości opłacony oraz NIP: 525-259-87-90, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@torbowo.pl lub a-print@a-print.pl

 1. A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet jak również w sklepie stacjonarnym. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową dostępną w domenie torbowo.pl.
 2. Klienci mają możliwość korzystania z torbowo.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w torbowo.pl (dalej: "Konto") . Świadczenie usług w ramach Konta na torbowo.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w torbowo.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w torbowo.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z torbowo.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 5. Wszystkie produkty dostępne w torbowo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych torbowo.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w torbowo.pl w zakładce Koszty dostawy.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. dotycząca zakupu danego produktu w torbowo.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w torbowo.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach torbowo.pl, A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do nie dostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w torbowo.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
  • Przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 11. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
 12. A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 13. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. podany w górnej części Regulaminu, na koszt A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o.
 14. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.
 15. A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu "zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu torbowo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu torbowo.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 18. Podane przez Klientów dane osobowe A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w torbowo.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w torbowo.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o torbowo.pl.
 19. A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach torbowo.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w torbowo.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 20. Klient przy pierwszym logowaniu w torbowo.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o.
 21. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 22. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. w ramach torbowo.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

I Informacje ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
 • Właścicielem strony internetowej www.torbowo.pl oraz administratorem danych osobowych jest Robert Gronkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa , NIP 525-259-87-90, REGON: 147494815, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

II Dane osobowe

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza rejestracji na seminaria online.
 • Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania newslettera oraz informacji odnośnie seminariów/szkoleń na które zapisał się użytkownik o ile wyraził na to zgodę.
 • Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 • Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: odo@a-print.pl
 • Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
 • Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków: - szyfrowanie danych służących do zapisu do newslettera - zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

III Informacja o plikach cookies.

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 • Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami

V Udostępnienie danych

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI Postanowienia końcowe

 • Sprzedający ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie www.torbowo.pl/regulamin
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu strony internetowej www.torbowo.pl/regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.