Koszyk
Mój koszyk

· Koszyk jest pusty.

Torby reklamowe, Torby papierowe, Papierowe torby z nadrukiem

Kategorie

Regulamin sklepu

 

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Torbowo.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie torbowo.pl, prowadzony przez A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529726, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN w całości opłacony oraz  NIP: 525-259-87-90, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@torbowo.pl lub a-print@a-print.pl  


1. A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet jak  również  w  sklepie stacjonarnym. Zamówienia są przyjmowane  przez stronę internetową dostępną w domenie torbowo.pl.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z torbowo.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w torbowo.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na torbowo.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w torbowo.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w torbowo.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z torbowo.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w torbowo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych torbowo.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w torbowo.pl w zakładce Koszty dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. dotycząca zakupu danego produktu w torbowo.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w torbowo.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach torbowo.pl, A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do nie dostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w torbowo.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

11. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 

12. A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

13. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. podany w górnej części Regulaminu, na koszt A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o.

14. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

15. A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu torbowo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu torbowo.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

18. Podane przez Klientów dane osobowe A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w torbowo.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w torbowo.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o torbowo.pl.

19. A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach torbowo.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w torbowo.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

20. Klient  przy pierwszym logowaniu w torbowo.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o.

21. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. w ramach torbowo.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. oraz torbowo.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. oraz torbowo.pl z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. oraz torbowo.pl zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. oraz torbowo.pl sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem torbowo.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w torbowo.pl  jest:

a.  A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. w przypadku zakupu produktów oferowanych przez A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o.;
b. torbowo.pl oraz A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez torbowo.pl.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. udostępnia torbowo.pl, za odrębną zgodą Klientów torbowo.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez torbowo.pl, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. oraz torbowo.pl w zakresie torbowo.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach torbowo.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać torbowo.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w torbowo.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. oraz torbowo.pl i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. lub torbowo.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z torbowo.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. lub torbowo.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. oraz torbowo.pl zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. lub torbowo.pl zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. lub torbowo.pl danych osobowych innemu niż A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. lub torbowo.pl administratorowi danych.

11. A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. oraz torbowo.pl zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. oraz torbowo.pl zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 16 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. lub torbowo.pl  mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. lub też gdy A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w torbowo.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. Dodatkowo, okazjonalnie, A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty torbowo.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

15. A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

16. A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z torbowo.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z torbowo.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 160
04-464 WarszawaUWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

A-print Agencja Reklamowa Robert Gronkowski sp. z o.o.
ul. Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warszawa
sklep@torbowo.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 r.

Regulamin Sklepu

I. Zasady Ogólne i Definicje Regulaminu.
 
1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:


Kliencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do zawierania wszelkich umów z TORBOWO.PL wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która składa Zamówienia (w tym również Konsument).
Konsumencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin sprzedaży.
Sile Wyższej należy przez to rozumieć zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, kataklizmy naturalne).
Sklepie internetowym TORBOWO.PL lub Sklepie lub Sklepie internetowym należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem www.torbowo.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.
Stronie lub stronach należy przez to rozumieć Sprzedawcę i Klienta.
Towarze należy przez to rozumieć – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży zawierana między Sprzedawcą a Klientem.
Sprzedawcy należy przez to rozumieć Robert Gronkowski, będący właścicielem Sklepu i prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem ul. Saska 57 m 48, 03-948 Warszawa, NIP: 113-035-50-38, REGON: 140928216
Umowę sprzedaży należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Zamówieniu należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta ujawniającego wolę Klienta, zmierzające w sposób bezpośredni do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 
2.

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego TORBOWO.PL, dostępnego pod adresem www.torbowo.pl.

3.

Sklep Internetowy TORBOWO.PL, działający pod adresem www.torbowo.pl prowadzony jest przez Robert Gronkowski, prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem ul. Saska 57 m 48, 03-948 Warszawa, NIP: 113-035-50-38, REGON: 140928216

4.

Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.torbowo.pl/regulamin oraz sporządzić jego wydruk.

6.

Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

7.

Informacja o cenie podawana na stronie www.torbowo.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. III ust. 4 Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
 
II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego TORBOWO.PL.
 

1.

Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego TORBOWO.PL następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu.

2.

Sprzedawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.

3.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie właściwego oprogramowania lub urządzeń,
b. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
c. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
d. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego TORBOWO.PL jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

4.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego podczas dokonywania Zamówienia.

5.

W przypadku złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż 5.000 szt. tego samego Towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.

6.

Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

7.

Sprzedawca ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. dopuści się naruszenia dóbr osobistych,
c. dopuści się zachowań niezgodnych z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,
d. narusza dobre obyczaje kupieckie i zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe postanowienie nie jest sprzeczne z prawami Konsumenta i nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału III-VII niniejszego Regulaminu.

8.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego TORBOWO.PL na podstawie postanowień art. II ust. 7 Regulaminu, nie może dokonać powtórnych Zamówień bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 
III. Zawarcie Umowy sprzedaży poprzez Sklep Internetowy.
 

1.

Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego wybrane Towary. Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w art. III ust. 4 Regulaminu.

2.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy TORBOWO.PL należy wejść na stronę internetową www.torbowo.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty lub informacje.

3.

Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są po akceptacji niniejszego Regulaminu.

4.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail będącą potwierdzeniem Zamówienia do Sklepu, potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu trzech dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie możliwe nawiązanie połączenia telefonicznego z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane.

5.

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6.

Dostawa Towaru dokonywana jest w zależności od wyboru Klienta za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Możliwy jest też odbiór osobisty Towaru.

7.

Odbiór osobisty Towaru może nastąpić od poniedziałku do piątku od godziny 9 do godziny 17, po uprzednim zawiadomieniu Sprzedawcę przez Klienta o zamiarze dokonania odbioru osobistego, wysłanego na co najmniej 48 godzin przed planowanym odbiorem. Odbiór osobisty jest możliwy po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej możliwość odbioru osobistego.

8.

Niedokonanie odbioru osobistego przez Klienta, pomimo wcześniejszego potwierdzenia obliguje Klienta do ponownego zawiadomienia o zamiarze dokonania odbioru osobistego, wysłanego na co najmniej 48 godzin przed planowanym kolejnym odbiorem. Kolejny odbiór osobisty jest możliwy po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej możliwość odbioru osobistego.

9.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny w przypadku Umowy sprzedaży Towaru gotówką przy odbiorze Towaru dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, przelewem bankowym przy płatności z góry, gotówką przy odbiorze osobistym.

10.

Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

11.

W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.

12.

Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.

13. 

Koszty dostawy ponosi Klient.

14.

Informacja o dostępności Towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym Towarze na stronie Sklepu Internetowego.

15.

W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

16.

Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.

17.

Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
        
IV. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
 

1.

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni.

2.

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Robert Gronkowski, Sklep Internetowy TORBOWO.PL, ul. Saska 57 m. 48, 03-948 Warszawa lub na adres e-mail: sklep@torbowo.pl.

3.

Wskazany w art. IV ust. 1 termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru.

4.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:

a. mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie), chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.);

b. wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

5.

Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

6.

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: : Robert Gronkowski, Sklep Internetowy TORBOWO.PL, ul. Saska 57 m. 48, 03-948 Warszawa.

7.

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

8.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach: dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 
V. Postępowanie reklamacyjne.
 

1.

Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3.

Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń odszkodowawczych, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała obowiązek natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

4.

Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udziela Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.torbowo.pl.
 
VI. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu.
 

1.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

2.

Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego TORBOWO.PL.

3.

W trakcie korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu.

4.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Robert Gronkowski, Sklep Internetowy TORBOWO.PL, ul. Saska 57 m. 48, 03-948 Warszawa.

5.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego miesiąca licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Klienta.

6.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia.

7.

Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy.

8.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.

O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta.
 
VII. Inne postanowienia.
 

1.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego TORBOWO.PL.

2.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za: utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, skutki korzystania ze Sklepu Internetowego TORBOWO.PL przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami, szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.

3.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.

4.

Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.
 
 VIII. Postępowanie sądowe.
 

1.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 
IX. Postanowienia przejściowe i końcowe.
 
1.

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2.

Umowa sprzedaży Towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.).

3.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia są realizowane zgodnie z treścią Regulaminu umieszczoną na stronie internetowej http://www,torbowo.pl.pl/regulamin w chwili złożenia Zamówienia.

4.

Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu http://www.torbowo.pl/regulamin oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

torbowo.pl życzymy udanych zakupów